Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tato kupní smlouva k nákupu ebooku,(dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi prodávajícím Flow 365 s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/2 102 00 Praha 10, IČ: 069 69 976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 292280 zastoupená jednatelem Mariánem Baranem(Staňkem), bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2601412245/2010 a kupujícím(uživatelem), který si ebook objednává prostřednictvím vyplnění nákupního košíku pod kategorií ebook na www.netfli.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, přičemž prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
1.2. Kupující má zájem o koupi ebooku Investiční IQ od prodávajícího za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. Kupující je povinen uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Ebook je dodáván na email kupujícího v pdf souboru.

1.3. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.
1.4. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých nákupů specifikovaného v článku 1 odstavec 1.2 této Smlouvy.
2.2. Potvrzení o přijetí objednávky bude prodávajícím kupujícímu zasláno vždy elektronicky včetně pokynů k platbě a celkové ceny. 


3. OBJEDNÁVKA
3.1. K uzavření Kupní smlouvy dojde na základě vyplnění množství pod kategorií Ebook, které kupující vloží do nákupního košíku a klikem na Odeslat objednávku objedná. Kupující může toto učinit kdekoliv, kde je připojení k internetu. Nezbytným předpokladem pro přijetí objednávky je zároveň vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a dle GDPR s ochranou osobních údajů.
3.2. Objednávka je přijata prodávajícím zasláním pokynů k platbě za objednané množství na email kupujícího.
3.3. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude probíhat výhradně prostředkem komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou dvou stran. Kupujícím bude objednávka vyplněna a odeslána prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klikem na tlačítko Odeslat objednávku(poslední krok v objednávkovém procesu) na webu www.netfli.cz. Pro elektronickou komunikaci využívá kupující email prodávajícího, kterým je flow365@email.cz a dále také komunikaci po telefonu. 

4. AUTORSKÁ PRÁVA

4.1. Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo, a to formou nákupu v e-shopu pod kategorií Ebook. Všechna díla, která jsou prostřednictvím e-shopu provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.
4.2. Pro vyloučení pochybností se autorským dílem rozumí ebooky(knihy) v digitalizované podobě, jiná literární díla v digitalizované podobě (jako např. články, recenze, výtahy, odborné práce, příspěvky, noviny, resumé apod.), dále zvukový záznamy knih, tedy audioknihy. Autorským dílem rozumí také soubor více děl. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina je prodávajícím nabízena na webu za účelem jeho poskytnutí uživatelům. Autorská díla jsou chráněna a uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.
4.3. Uživateli může být prostřednictvím e-shopu autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení (download) autorského díla. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho uživatelského účtu a v souladu s udělenou licencí. Uživatel nesmí takto získanou rozmnoženinu díla užít jiným způsobem, než tím, ke kterému mu byla udělena licence a pouze v rozsahu stanoveném touto licencí. Rozsah licence bude vymezen vždy konkrétně při nákupu každého jednotlivého autorského díla v e-shopu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že každou předmětnou licenci provozovatel poskytuje bez územního omezení, není-li výslovně pro daný případ uvedeno jinak.

5. LICENČNÍ PODMÍNKY

5.1. Úhradou ceny v e-shopu získá uživatel oprávnění užít dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svou osobní potřebu, nesmí rozmnoženinu díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně.
5.2. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít po dobu stanovenou pro konkrétní stažené dílo a není oprávněn sám svévolně prodlužovat dobu, na kterou mu byla licence udělena, pokud v e-shopu zakoupil pouze dočasnou rozmnoženinu díla. Uživatel není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.
5.3. Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání dílo, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení díla. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující dílo. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva a bude postiženo podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití díla než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního díla je zakázáno.


6. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ 
6.1. Prodávající se zavazuje dodat ebook do 48 hodin od přijetí platby. Ebook je vždy odesílán výhradně elektronicky na email, který kupující v objednávce uvedl. 
 
7. KUPNÍ CENA
7.1. Cenu uvedenou v objednávce prodávající garantuje po dobu dvou dnů od přijetí objednávky.
7.2. Prodávající má v případě neuhrazení platby právo objednávku zrušit. Kupující si v tomto případě může ebook opět objednat, ale již dle nové ceny.
7.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za ebook ve výši uvedené v nákupním košíku převodem na účet prodávajícího uvedený v pokynu k platbě, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení prodávajícím přijaté objednávky. 

7. TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1. Tato kupní smlouva se uzavírá v den odeslání objednávky a není-li zboží předáno osobně kupujícímu, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14-ti dní od převzetí zboží.
7.2. Kupujícímu získává ebookovou licenci k užívání díla po její úhradě a převzetí. 

 
8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU
8.1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím řeší obě dvě strany dohodou.
8.2. Nedá-li se vzniklý spor řešit dohodou, řeší smluvní strany spor v souladu se zákonem u příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz
  
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Kupující prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data kupujícího před zneužitím a neposkytuje je třetí straně přičemž kupující objednáním ebooku souhlasí s poskytnutím svých údajů prodávajícímu. Osobní data mohou být využita pouze prodávajícím a to pro účely řádného fungování systému, řádné komunikace s kupujícím a pro statistického potřeby prodávajícího. Registrací na našem webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
9.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je důkazem i projevem jejich pravé a svobodné vůle.
9.3. Kupující akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány elektronicky prostřednictvím e-mailů(není-li sjednáno jinak).
9.4. Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
9.5. Prodávající dbá na zachovávání autorských práv a žádá, aby tak kupující(uživatel) činil také. 
 

Tyto OP jsou účinné od 31.1.2021.